Arbeidsdeskundig onderzoek

In dit onderzoek zijn de volgende drie fasen te onderscheiden:

 

Fase A Beeldvorming

In de eerste fase vormt de arbeidsdeskundige zich een beeld van de situatie. Hij doet dit aan de hand van een inventarisatie van gegevens, feiten, meningen, achtergronden en onderlinge verbanden. Op die manier verzamelt hij ondermeer gegevens over persoonlijke omstandigheden en arbeidsomstandigheden, belastbaarheid, opleiding en ervaring, oorzaken van uitval, functie-inhoud en de bijbehorende belasting. Ook krijgt de arbeidsdeskundige inzicht in de bereidheid en mogelijkheden van betrokkene om hervatting in arbeid te realiseren.

 

Fase B Oordeelsvorming

In deze tweede fase vormt de arbeidsdeskundige zich een oordeel over de gegevens die hij in de eerste fase heeft geïnventariseerd. Hij maakt inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn, welke taken niet meer kunnen worden uitgevoerd, wat de verdere mogelijkheden zijn in arbeid. Hij beoordeelt de mogelijkheden op de algemene en gesubsidieerde arbeidsmarkt, alsook het inzetten van eventuele re-integratie-instrumenten. Alternatieve oplossingen worden uitgediept en meegewogen in de oordeelsvorming. 

 

Fase C Besluitvorming

In deze laatste fase van arbeidsdeskundig handelen maakt de arbeidsdeskundige een keuze uit de mogelijke oplossingen in het kader van de belasting in arbeid en belastbaarheid van de cliënt door beargumenteerde conclusies te trekken. Dit legt hij vast in een rapportageprotocol en bevestigt hij aan alle betrokkenen.