Job coaching

Jobcoaching is een intensief individueel ontwikkelingstraject voor werkenden die ondersteuning wensen in het verbeteren en ontwikkelen van hun persoonlijk functioneren. Gericht op werkenden op mbo/hbo/academisch niveau, die bijvoorbeeld:

- persoonlijke kwaliteiten en competenties verder wensen te ontwikkelen

- zich bewuster willen worden van persoonlijke eigenschappen als kwaliteiten, drijfveren en valkuilen, en met een (externe) coach willen reflecteren op hun werksituatie

- willen leren hoe ze hun eigen gedrag kunnen beïnvloeden om hun doelen te behalen.

 

Jobcoaching kan worden ingezet wanneer u al langere tijd werkzaam bent, of zojuist gestart bent in een nieuwe functie en nog gecoacht wenst te worden op bepaalde competenties. Jobcoaching kan tevens preventief werken ter voorkoming van uitval door ziekte, burn-out of arbeidsconflicten. Doel is het versterken van uw functioneren als werknemer, waardoor u meer uit uzelf en uw werksituatie kunt halen en tevens duurzaam behoud van werk mogelijk wordt. Uw coachingsvraag bepaalt de aandachtsgebieden van het traject. De werkwijze wordt zorgvuldig met u afgestemd. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 individuele bijeenkomsten, verdeeld over een periode van 2 tot maximaal 4 maanden. Allereerst wordt uw persoonlijke vraagstelling vastgesteld. De huidige situatie wordt in kaart gebracht; u geeft aan waar u in de praktijk tegenaan loopt en wat u wenst te verbeteren of waar u zich in wil ontwikkelen. Vervolgens wordt de gewenste situatie omschreven en worden concrete doelen geformuleerd.

Mogelijke concrete doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

- beter om leren gaan met werkdruk en stress;

- duidelijker leren communiceren;

- het opbouwen en onderhouden van betere werkrelaties;

- assertiever zijn en grenzen leren stellen, nee durven zeggen.

 

Bewustwording van persoonlijke eigenschappen als bijvoorbeeld kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en terugkerende patronen is een noodzakelijke eerste stap in elk traject, met als doel door zelfinzicht te werken aan gedragsverandering. Ook hier vindt dus zelfonderzoek plaats, waarna u adviezen en eventuele oefeningen mee krijgt om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. De praktijksituaties op het werk vormen daarbij steeds de leidraad. Aan de hand hiervan wordt getoetst of de verbetering ook zichtbaar en merkbaar is. We evalueren voortdurend over de resultaten en sturen bij waar nodig. In het kader hiervan kunnen desgewenst ook evaluatiemomenten plaatsvinden binnen de werksituatie zelf. Het zelfinzicht, het oefenen in de praktijk en de steeds terugkerende evaluatiemomenten, maken dat u steeds effectiever en krachtiger wordt in uw functioneren.